hablara   habláramos
hablaras  hablarais
hablara   hablarancomiera   comiéramos
comieras  comierais
comiera   comieranviviera   viviéramos
vivieras  vivierais
viviera   vivierananduviera  anduviéramos
anduvieras anduvierais
anduviera  anduvierancupiera   cupiéramos
cupieras  cupierais
cupiera   cupieranestuviera  estuviéramos
estuvieras estuvierais
estuviera  estuvieranhubiera   hubiéramos
hubieras  hubiera
hubiera   hubierapudiera   pudiéramos
pudieras  pudierais
pudiera   pudieranpusiera   pusiéramos
pusieras  pusierais
pusiera   pusieransupiera   supiéramos
supieras  supierais
supiera   supierantuviera   tuviéramos
tuvieras  tuvierais
tuviera   tuvieranhiciera   hiciéramos
hicieras  hicierais
hiciera   hicieranquisiera  quisiéramos
quisieras  quisierais
quisiera  quisieranviniera   viniéramos
vinieras  vinierais
viniera   vinierandiera    diéramos
dieras   dierais
diera    dieranfuera    fuéramos
fueras   fuerais
fuera    fueranfuera    fuéramos
fueras   fuerais
fuera    fuerandijera   dijéramos
dijeras   dijerais
dijera   dijeranprodujera  produjéramos
produjeras produjerais
produjera  produjerancondujera  condujéramos
condujeras condujerais
condujera  condujerantrajera   trajéramos
trajeras  trajerais
trajera   trajeranpidiera   pidiéramos
pidieras  pidierais
pidiera   pidierariera    riéramos
rieras   rierais
riera    rieransintiera  sintiéramos
sintieras  sintierais
sintiera  sintieras=ndurmiera  duriéramos
durmieras  durmierais
durmiera  durmierancayera   cayéramos
cayeras   cayerais
cayera   cayeranleyera   leyéramos
leyeras   leyerais
leyera   leyeranoyera    oyéramos
oyeras   oyerais
oyera    oyeranconcluyera concluyéramos
concluyeras concluyerais
concluyera concluyeransiguiera  sigiéramos
siguieras  siguierais
siguiera  siguieranprefiriera prefiriéramos
prefirieras prefirierais
prefiriera prefirieranposeyera  poseyéramos
poseyeras  poseyerais
poseyera  poseyeran